I. Všeobecné obchodné podmienky:

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti fy Ivan Klas (ďalej len “Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len “Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.gramodom.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku elektronického obchodu na internete (ďalej len “Kúpna zmluva). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len “Zmluvné strany”).

2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len “e-obchod” na www.gramodom.sk).

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.gramodom.sk

4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-obchodu na www.gramodom.sk

5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-obchodu na www.gramodom.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-obchodu.

7. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na www.gramodom.sk

8. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: Ivan Klas, Maroša Madačova 1469/16, 034 01 Ružomberok, IČO: 17 873 452, prevádzka: GRAMODOM, Ivan Klas, K. A. Medveckého 1507/5, 034 01 Ružomberok, e-mail: info@gramodom.sk, mobilný kontakt: + 421 944 225 587

 

II. Objednávka

1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa);
b. Názov/kód objednávaného tovaru podľa katalógu.
c. Množstvo objednaného tovaru;
d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený platí, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a /alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo  doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

4. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú  adresu info@gramodom.sk

6. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

7. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky, alebo nedodanie tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácií nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 

III. Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie Kupujúceho zaobstarať alebo v prípade že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

2. Storno objednávky zo strany Predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť v prípade objednávky na dobierku (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď. )
– ak kupujúci v minulosti neprevzal objednaný tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
– ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode alebo v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Kupujúci je k tomuto účelu povinný poskytnúť číslo bankového účtu, na ktorý bude vrátená záloha za tovar.

 

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (predaj cez internet)

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je Kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v Článku III., bod č.1 VOP.

2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí Predávajúci Kupujúcemu a Kupujúci Predávajúcemu všetky vzájomné plnenia.
Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v Článku III., bod 1 VOP, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

– bezodkladne kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou (formulár si môžete stiahnuť tu)  o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátum nákupu a svojim číslom účtu (IBAN), či adresou pre vrátenie peňazí.
– zaslať doručený tovar späť na adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v sekcii kontakt za nasledujúcich podmienok:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (napríklad v prípade vinylových LP platní s nepoškodenou ochrannou fóliou)
– tovar nesmie byť použitý
– tovar nesmie byť poškodený
– tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod)
– k tovaru  musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra), alebo doklad z ERP

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Predávajúci pošle peniaze za tovar prevodom na účet Kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru.
Tovar musí byť zaslaný ako poistený balík alebo doporučená zásielka (Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu). Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude predávajúcim  akceptované a tovar bude vrátený kupujúcemu naspäť.

 

V. Dodacie a cenové podmienky

Dodacia lehota:

– Objednaný tovar, ktorý máme na sklade expedujeme spravidla do 1-3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.
– Tovar, ktorý nie je skladom,  má uvedený predpokladaný termín dodania.
– O skompletovaní objednávky a zaslaní tovaru zákazníka informujeme e-mailovou správou.
– Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa spravidla odošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke, ak sa nedohodne inak.
– Pri objednávke tovaru, ktorý v čase objednávky nie na sklade, sa termín dodania môže predĺžiť, na dobu 7 až 30 dní od prijatia platby alebo prijatia objednávky na dobierku, či osobný odber tovaru.
– O prípadnom predĺžení lehoty vybavenia objednávky nad 30 dní bude zákazník informovaný, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia objednávky.
– Ak z akéhokoľvek dôvodu nedokážeme vybaviť objednávku do 30 dní a zákazník za objednaný tovar už zaplatil, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný obchod. K vrátenej  platbe je zákazník  povinný uviesť číslo bankového účtu na ktorý sa platba poukáže.
– V prípade, že bol tovar odoslaný, a zákazník tovar neobdrží do 3 pracovných dní, zákazník túto skutočnosť oznámi  na telef. číslo +421 944 225587 alebo e-mailom:  info@gramodom.sk
– Predávajúci  nezodpovedá za škody spôsobené nedodaním tovaru, alebo dlhšej dodacej lehoty ako je uvedené v popise tovaru – jednotlivé tovarové produkty sú objednávané od rôznych dodávateľov s rôznymi dodacími lehotami a špecifickými dodacími podmienkami.

Cenník poštovného a balného:

Cena poštovného  a balného sa vyrátava z celkovej hmotnosti zásielky a servisných poplatkov súvisiacich s druhom dopravy a poistenia zásielky, ako aj z ceny použitia baliacich prostriedkov ako sú kartónové obaly, bublinková fólia…atď.  Vzhľadom na rozmanitosť vydaní a balení hudobných nosičov ( napríklad zberateľské edície ) nie je možné vopred presne určiť výšku poštovného pri viacerých produktoch v jednej zásielke – nasledujúci cenník prosím považujte za orientačný a je odhadom pri expedovaní produktov so štandardnou hmotnosťou a rozmermi. Presná výška poštovného bude ale uvedená vo faktúre, ktorá je súčasťou expedovanej zásielky. V prípade nejasností nás kontaktujte prosím!

Cenník poštovného (platí pre zásielky v rámci Slovenskej Republiky):

12″LP, 12″maxi single, 7″SP, CD, DVD 1 – 3 kusy nosičov 2,5 Eura*
3 – 6 kusov nosičov 3,5 Eur*
7 – 10 kusov nosičov 5 Eur*
11 – 15 kusov nosičov 6 Eur*
* Uvedené ceny sú s DPH

Zásielky nad 15 kusov nosičov – poštovné a balné sa vyrátava podľa aktuálnej hmotnosti zásielky, v prípade kúpy väčšieho množstvá vinylových LP platní, bude potrebné použiť viacej vrstiev kartónu, čomu zodpovedá vyššia hmotnosť zásielky. Máme záujem, aby výška poštovného bola pre zákazníka čo najvýhodnejšia a preto výšku poštovného manuálne upravujeme po skompletovaní a prevážení zásielky. Presnú výšku poštovného a balného určíme teda po skompletovaní zásielky a formou e-mailu ponúkneme na schválenie kupujúcemu.

Pri kolekciách s vyšším počtom nosičov sa do počtu kusov zarátava skutočný počet nosičov v balení ( v kolekcii)  – napríklad 2LP je počet kusov LP platní 2 kusy.

Zásielky nad 14,90kg je možné doručiť iba kuriérskou službou – výšku poštovného určíme na základe výpočtu zo strany kuriérskej služby a formou e-mailu ponúkneme na schválenie kupujúcemu.

Dobierka (suma pripísaná na účet):

Dobieročné je podľa cenníka Slovenskej pošty 0,8 Euro.

Cenník poštovného pre doručenie zásielky v zahraničí:

Poštovné podľa taríf cenníka Slovenskej pošty – detailné informácie Vám poskytne webový portál Slovenskej pošty alebo dotazom na náš mailový kontakt info@gramodom.sk

Dobierka nie je možná pre zásielky mimo územia Slovenskej Republiky!

 

Osobné prevzatie tovaru v predajni:

GRAMODOM, K. A. Medveckého 1507/5, 034 01 Ružomberok, vchod za rohom od parku Š. N. Hýroša cez dvor

(kontakt: 0944 225 587)

Osobné prevzatie tovaru je možné v čase otváracích hodín kamennej predajne.

Vyzdvihnutie tovaru sa môže uskutočniť iba na základe vopred zrealizovanej objednávky a po dohodnutí s dodávateľom.

Cena dodania: …0 EUR

Doba uskladnenia objednaného tovaru s osobným odberom je maximálne 7 dní  – po tejto dobe bude objednávka zrušená a tovar vrátený na sklad!

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny poštovného a balného v prípade zmien cenníka služieb alebo podmienok dodania služby.

 

VI. Bazárový tovar a špecifikácia stavu použitých vinylových nosičov.

Hodnotenie stavu vinylových nosičov:

Pri označovaní/hodnotení stavu použitých vinylových platní a obalov vinylových platní sa vychádza z dlhodobej praxe zbierania a zaužívaného hodnotenia stavu  použitých vinylových nosičov. Kupujúci berie na vedomie, že toto označenie  môže byť subjektívnym názorom Predávajúceho. Pri objednaní/kúpe tohto druhu tovaru akceptuje nasledovné hodnotenie:

Nový – zapečatený: Produkt je od výrobcu originál zabalený – nikdy nebol otvorený ani používaný.

Mint – mint/nehraný stav: Produkt nebol používaný, ale mohol byť otvorený pre potreby prezentácie – napríklad fotenie detailov atď.

EX – excellent/excelentný stav: Povrch nosiča s ojedinelými známkami používania – produkt mohol byť  používaný napríklad na testovanie v predajni. Obal kompletný, bez trhlín, ale so stopami po skladovaní, prípadne s achívnou nálepkou … atď

VG – very good/veľmi dobrý stav: Povrch nosiča so známkami používania, typycké vlásočnice, “jemné klikanie a počuteľný šum” v reprodukcií. Obal spravidla kompletný, so známkami po používani a dlhodobom skladovaní, obal môže mať jemne ostrapkané kraje.

G – good/dobrý stav: Povrch nosiča s jasne viditeľnými známkami častého používania – nosič s výrazným šumom a klikaním. Obal nekompletný, alebo roztrhaný, výrazne ostrapkané okraje …

Znamienko +/- napríklad EX+ alebo EX- zdôrazňuje  presah stavu z vyššej kategórie. alebo nižšej kategórie.

Bazárový tovar

Produkty presunuté do tejto kategórie  majú viditeľné stopy po používaní, reprodukcia vinylových nosičov tejto kategórie je sprevádzaná vyšším šumom a klikaním. Obaly môžu mať vážne trhliny, stopy po používaní a nemusia byť kompletné.

V prípade opakovaného vrátenia použitého/bazárového tovaru z dôvodu odlišného názoru kupujúceho na stav zakúpených produktov si predávajúci vyhradzuje právo podmieniť ďalší predaj osobným preverením stavu a osobným prevzatím kupovaného tovaru kupujúcim v kamennej predajni predávajúceho.

 

VII. Zodpovednosť za chyby na stránke www.gramodom.sk

1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.gramodom.sk sú z časti prebrané od tretích strán, môžu preto obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Predávajúci môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty,  ich popis uvádzaných na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazových webových stránok.

 

VIII. Ochrana osobných dát

Elektronický e-shop www.gramodom.sk plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, na vybavenie objednávky však potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze uveďte v “Poznámke k objednávke” žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.gramodom.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho úctu nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.gramodom.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Kupujúci s registráciou žiadostí o zasielanie noviniek ( formou zasielania newsletter-u), automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode Predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Súhlas so zasielaním informácií môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Zrušenie súhlasu prijímať informačné e-maily Ivan Klas – GRAMODOM Kupujúci vykoná aj zaslaním mailovej správy na: info@gramodom.sk

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.gramodom.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi získanými registráciou nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”